សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីកិច្ចប្រជ៉ំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីទេសចរណ៍អាស៊ានលេីកទី​២៤​ កិច្ចប្រជុំថ្នាក់ស្ថាប័នទេសចរណ៍ជាតិអាស៊ាន(NTOs) លេីកទី៥៣​ និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតតាមប្រព័ន្ធវីដេអូខនហ្វេីរ៉េន


Share.

About Author

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.