ក្រសួងទេសចរណ៍ ចេញប្រកាសពីកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍សមត្ថភាពអ្នកជំនាញទេសចរណ៍ឆ្លើយតបនឹងជំងឺកូវីដ-១៩
(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងទេសចរណ៍ នាថ្ងៃទី០៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០នេះ បានចេញសេចក្ដីប្រកាសស្ដីពីកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍សមត្ថភាពអ្នកជំនាញទេសចរណ៍ ដើម្បីធានាដល់បុគ្គលិកបម្រើការងារនៅតាមអាជីវកម្មសេវាកម្មទេសចរណ៍ បដិសណ្ឋារកិច្ច និងការធ្វើដំណើរទាំងអស់ឱ្យមានសមត្ថភាព ជំនាញ និងគុណវឌ្ឍិក្នុងការផ្ដល់សេវាកម្មជូនភ្ញៀវប្រកបដោយគុណភាព សុវត្ថិភាព និងអនាម័យខ្ពស់ ឆ្លើយតបនឹងការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ-១៩។
ខាងក្រោមជាលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធនឹងកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍សមត្ថភាពអ្នកជំនាញទេសចរណ៍នេះ៖

Share.

About Author

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.