ចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូបង្គោល សហគ្រិនភាពក្នុងវិស័យទេសចរណ៍

ថ្ងៃទី25ខែមករាឆ្នាំ2021. នាងខ្ញុំបានចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូបង្គោល សហគ្រិនភាពក្នុងវិស័យទេសចរណ៍