ព្រឹកថ្ងៃទី២៨ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២១ លោក សយ ស៊ីណុល ប្រធានមន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្តកំពត បានដឹកនាំអង្គប្រជំុ ពីសេចក្តីណែនាំ ស្តីពីការរៀបចំគ្រប់គ្រងចរន្តភ្ញៀវទេសចរណ៍នៅតាមរមណីយដ្ឋានទេសចរណ៍ សហគមន៍ទេសចរណ៍ និងគោលដៅទាក់ទាញទេសចរណ៍ក្នុងខេត្តកំពត។


Share.

About Author

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.