នាព្រឹកថ្ងៃទី 19/02/2021 លោក សយ ស៊ីណុល ប្រធានមន្ទីរទេសចរណ៏ខេត្ត បានផ្តល់កិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយក្រុមការងារក្រសួងទេសចរណ៍ ស្ដីពីការអនុវត្ត ល្អ Best Practices នៃវិធានសុវត្ថិភាពទេសចរណ៍ តាមមូលដ្ឋានអាជីវកម្ម សេវាកម្មក្នុងខេត្តកំពត។


Share.

About Author

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.